Sunday, October 13, 2013

கவின் மலர்: பிரியம் சமைக்கிற கூடொன்று

கவின் மலர்: பிரியம் சமைக்கிற கூடொன்று: சி ல ஆண்டுகளுக்கு முன் தீக்கதிர் அலுவலகத்தில் அமர்ந்து கூகிளில் எதையோ தேடிக்கொண்டிருந்தேன். எதையோ தேட எதோ சிக்கியது போல என் கண்களுக்குத் தென...

No comments:

Post a Comment